top of page

Legal notice

 

1. About Legato advocaten ("Legato")

 • Legato (www.legato-advocaten.be) is an independent association of lawyers, with office at Langveldstraat 56, 3570 Alken, Belgium.

 • The current members of the association are:

  • Mr. Alexander Stevens, Lawyer, with enterprise number 0649.991.258 in the Belgian Business Register

  • Mr. Bjorn Reynders, Lawyer, with enterprise number 0812.613.243 in the Belgian Business Register

  • Mr. Lorenz Verpoorten, Lawyer, with enterprise number 0828.840.254 in the Belgian Business Register

 • Legato Advocaten is an association between Lawyers that are all registered at the Limburg Bar, which is part of the Flemish Bar Council, and therefore subject to their applicable professional regulations. You can consult these regulations athttp://www.balielimburg.be or http://www.advocaat.be.

 • Any services rendered by Legato are subject to our terms and conditions. By entrusting an assignment to Legato, you accept these terms and conditions, and acknowledge that they will take precedence over any other provisions, unless otherwise provided under binding law.

 

2. Communication policy

 • Any electronic communication, including any attached files, sent from or to Legato is confidential and may contain information protected by professional secrecy. The information transmitted is intended only for the addressee. Please notify the sender immediately in case you are not the addressee or intended recipient of an electronic message and remove the message from your system. Any reransmission, copying or other use of such message is prohibited. Thank you for your cooperation.

 • The security and reliability of electronic communications cannot be ensured; Legato cannot be held responsible in any way in this regard.

 • Any outgoing or incoming electronic communication may be checked and verified for compliance with our internal policies and to protect the business interests of Legato.

 • Folders containing received electronic communication may be shared by the recipient with other Legato associates.

 • Folders containing electronic communication may be archived by Legato for internal purposes and to ensure compliance with applicable regulations.

 

3. Use of our website

 • This website (www.legato-advocaten.be) is the property of Legato and is protected by copyright and as a database. The reproduction of the website as a whole or in part is only permitted for personal use. The copying, storage or transmission of this website or parts thereof for any other reason is not permitted without the written permission of Legato.

 • Any contents spread through this website are made available purely for informational purposes, and Legato cannot be held responsible for any other use thereof. If you require specific legal assistance, please consult a suitably qualified lawyer to obtain appropriate legal advice.

 • You may link to this website in a fair and non-confusing manner, provided that you also mention a link to our home page (www.legato-advocaten.be) when doing so, and that you link to our website for non-commercial purposes only. Legato cannot be held liable for the contents of external websites linked through this website, or linking to this website.

 • Information on the Legato website, including this legal notice, may be updated or modified frequently. Please visit this page frequently to stay informed.

 

4. Privacy Policy & cookies concerning our Websites

 • All information about how Legato processes your personal data and about the use of cookies through our Websites is available in our Privacy Policy.

 

5. Contact information and updates

 • If you have any questions in relation to the aforementioned legal information, please contact us via info@legato-advocaten.be

 • This legal notice may be updated from time to time. We recommend to check the Legato website regularly for any updates.

6. Applicable law and dispute resolution

 • The aforementioned legal provisions are subject to Belgian law.

 • Any dispute in relation to the Legato website (www.legato-advocaten.be) will fall under the exclusive jurisdiction of the courts of Hasselt, thus excluding any other instance.

 

Juridische voorwaarden

 

1. Over Legato advocaten ("Legato")

 • Legato (www.legato-advocaten.be) is een onafhankelijke Belgische associatie van advocaten, met kantoor gevestigd in België te 3570 Alken, Langveldstraat 56.

 • De associatie bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Mr. Alexander Stevens, Advocaat, met ondernemingsnummer 0649.991.258

  • Mr. Bjorn Reynders, Advocaat, met ondernemingsnummer 0812.613.243

  • Mr. Lorenz Verpoorten, Advocaat, met ondernemingsnummer 0828.840.254

 • Legato advocaten is een associatie van advocaten die allemaal lid zijn van de Balie van Limburg, die deel uit maakt van de Orde van Vlaamse Balies, en die daardoor onderworpen zijn aan hun toepasselijke deontologische reglementen. U kan deze reglementen consulteren ophttp://www.balielimburg.be of http://www.advocaat.be.

 • Alle diensten die worden verstrekt door Legato zijn onderworpen aan onze algemene voorwaarden. Door een opdracht aan Legato toe te vertrouwen aanvaardt u deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud, en erkent u hun voorrang over enige andere regelingen, behoudens voorgeschreven door dwingend recht.

 

2. Communicatiebeleid

 • Electronische communicatie, inclusief eventuele bestanden in bijlage, die worden verzonden vanuit of naar Legato zijn vertrouwelijk en kunnen desgevallend informatie bevatten die beschermd is door het beroepsgeheim. Verzonden informatie is enkel bestemd voor de geadresseerde. Gelieve de verzender onmiddellijk te verwittigen indien u niet de geadresseerde of bedoelde bestemmeling van een elektronisch bericht bent en verwijder het bericht van uw systeem.  Het doorsturen, kopiëren of op andere wijze gebruiken van zulk bericht is verboden. Wij danken u voor uw medewerking.

 • De veiligheid en betrouwbaarheid van elektronische communicatie kan niet verzekerd worden; Legato kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden gesteld. Uitgaande en ontvangen elektronische communicatie mag gecontroleerd worden op naleving van onze interne richtlijnen en om de zakelijke belangen van Legato te vrijwaren. Mappen met ontvangen elektronische communicatie mogen door de ontvanger worden gedeeld met andere medewerkers van Legato. Mappen met elektronische communicatie mogen door Legato worden gearchiveerd voor interne doeleinden en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

 

3. Gebruik van onze websites

 • Websites van Legato worden beschermd door auteursrecht en als databank. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de website is enkel toegelaten voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren, opslaan of verzenden van deze website of van delen ervan om andere redenen is niet toegelaten zonder de geschreven toestemming van Legato.

 • Alle inhoud die wordt verspreid via deze website wordt louter ter informatie beschikbaar gemaakt, en Legato kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig ander gebruik hiervan. Indien u een specifieke juridische vraag heeft dient u één van onze ter zake gekwalificeerde advocaten te contacteren om gepast juridisch advies te bekomen.

 • U mag op een eerlijke en niet misleidende manier naar deze website linken indien u hierbij ook een link naar onze home page vermeldt (www.legato-advocaten.be), en enkel voor niet-commerciële doeleinden. Legato wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van externe websites waarnaar deze website linkt, of die naar onze website linken.

 • Informatie op de website van Legato, waaronder deze juridische informatie, kan regelmatig worden bijgewerkt of aangepast. Bezoek deze pagina dus regelmatig om daarvan op de hoogte te blijven.

 

4. Privacyverklaring & cookies bij het bezoeken van onze website

 • Alle informatie over de manier waarop Legato omgaat bij de verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies via onze Websites vindt u terug in onze Privacyverklaring.

 

5. Contactgegevens en aanpassingen

 • Als u enige vragen heeft over de bovenstaande juridische informatie, dan kan u ons contacteren via info@legato-advocaten.be.

 • Deze juridische bepalingen kunnen af en toe worden aangepast. Wij bevelen dan ook aan om de Legato website regelmatig te controleren op updates.

 

6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • De bovenstaande juridische bepalingen zijn onderworpen aan Belgisch recht.

 • Elk geschil in verband met de website van Legato (www.legato-advocaten.be) valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Hasselt, met uitsluiting van elke andere instantie.

bottom of page