Privacybeleid

 

1. Toepassingsgebied

 

 • Dit privacybeleid dient in samenhang met onze juridische voorwaarden gelezen, begrepen en toegepast te worden en maakt er bijgevolg onlosmakelijk deel van uit.

2. Cookies

 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website opslaat op jouw computer of mobiel toestel wanneer je die webpagina bezoekt. Ze zorgen er o.a. voor het functioneren van een website en het verzamelen van informatie over de manier waarop jij en anderen onze website bezoeken.

 • Onze Websites gebruiken cookies met het oogmerk om uw gebruik van de Websites te verbeteren en te vereenvoudigen en om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van een Website te verzamelen. Dit laat ons toe om de trafiek van ons domein te analyseren en om de Legato website te verbeteren. Cookies worden nooit door ons gebruikt voor advertentiedoeleinden. De cookies die worden gebruikt door onze Websites worden hieronder geïdentificeerd.

 • Cookies die vervallen na een sessie:

  • een hs cookie voor beveiligingsdoeleinden;

  • een sessionID cookie (PHPSESSID) wordt gebruikt om bij te houden of een sessie nog actief is, en een taalvoorkeurscookie (frontend_language) wordt gebruikt om uw taalkeuze te bewaren.

 • Cookies die geïnstalleerd blijven op uw computer of mobiel apparaat:

  • een svSession cookie die gebruikt wordt om unieke bezoeken te identificeren en de gespendeerde tijd op de website bij te houden;

  • een XSRF-TOKEN cookie en  TSxxxxxxxx cookies (waarbij x vervangen is door een willekeurige serie van cijfers en letters), beiden  voor beveiligingsdoeleinden;

  • een _ga cookie, een Google Analytics cookie die na 2 jaar vervalt en die gebruikt wordt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken;

  • een _gid cookie, een Google Analytics cookie die na 24 uur vervalt en die gebruikt wordt om gebruikers te onderscheiden;

  • een _gat cookie, een Google Analytics cookie die na 10 minuten vervalt en die gebruikt wordt om de zoeksnelheid in de richting van de Google Analytics servers te monitoren;

  • een _utma cookie, een Google Analytics cookie die na twee jaar vervalt en die gebruikt wordt om gebruikers en sessies te onderscheiden en zo statistieken over het websiteverkeer genereert;

  • een _utmt cookie, een Google Analytics cookie die vervalt na 10 minuten en gebruikt wordt om gebruikersverzoeken te verwerken en zo statistieken genereert over het websiteverkeer;

  • een _utmb cookie, een Google Analytics cookie die na 30 minuten vervalt en gebruikt wordt om nieuwe sessies en bezoeken te bepalen en zo statistieken genereert over het websiteverkeer;

  • een _utmz cookie, een Google Analytics cookie die na zes maanden vervalt en gebruikt wordt om de verkeersbron of campagne vast te leggen zodat kan worden uitgelegd hoe de gebruiker op de website is gekomen;

  • een _utmv cookie, een Google Analytics cookie die na 2 jaar vervalt en gebruikt wordt om op bezoekersniveau aangepaste variabele gegevens opt e slaan en zo statistieken te genereren over het websiteverkeer.

 • Het is voor Legato niet mogelijk om een gebruiker persoonlijk te identificeren aan de hand van deze cookies op onze Websites omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.

 • Voor het gebruik van de Google Analytics cookies en de SvSession cookie, hierboven omschreven, is jouw persoonlijke toestemming vereist. Je kan deze toestemming verlenen door de knop "Yes, I accept" in te drukken op de cookie banner die verschijnt op de Website. Indien je niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, druk je op de knop "No, I do not accept" en kom je terecht op deze pagina. Je kan de cookies dan verwijderen. Afhankelijk van je webbrowser vind je de instructies daarvoor via één van de volgende links:

3. Uw persoonsgegevens bij het bezoeken en gebruiken van onze website

 • Door het bezoeken van de Website en de instemming met de applicatie van cookies, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens door Legato worden verwerkt. Legato benadrukt dat alle informatie, verzameld via cookies, anoniem is en u aan de hand daarvan dus niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

 • Persoonsgegevens aan de hand waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden kunnen uitsluitend via de Website verzameld worden indien u contact met ons opneemt via het contactformulier. Gebruik maken van het contactformulier impliceert dan ook de aanvaarding dat uw persoonsgegevens door Legato worden verzameld, verwerkt en bewaard. In dat geval is de verzamelde en verwerkte informatie beperkt tot uw naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en de eventuele informatie in de boodschap die u ons verstuurt.

 • Persoonlijke gegevens worden door Legato nooit doorgegeven aan derden, onverminderd de verplichtingen die op Legato rusten op grond van dwingende wetgeving, waaronder de wetgeving ter bestrijding van witwasoperaties en de financiering van terrorisme.

 • Legato verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van de persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 van 27 april 2016.

 • Legato gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden waar u mee ingestemd heeft. Indien u gebruik maakt van het contactformulier, stemt u ermee in dat wij contact met u opnemen in verband met uw boodschap.

 • Overeenkomstig de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. Onjuiste gegevens worden verbeterd op eerste verzoek. U kan daartoe een vraag richten aan Legato (info@legato-advocaten.be). Vermits Legato uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten wissen, de verwerking van bepaalde gegevens te beperken, bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen, uw persoonsgegevens te verkrijgen of om ze over te dragen aan een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke. Dergelijke verzoeken worden behandeld binnen een termijn van 15 dagen mits bewijs van uw identiteit.

 • Bij vragen, klachten of bemerkingen omtrent ons privacybeleid, het gebruik van onze cookies of het verwerken van uw persoonsgegevens door Legato, kan u contact met ons opnemen per e-mail (info@legato-advocaten.be) of met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL).

 • Indien u e-mails ontvangt van Legato om u te informeren over belangrijke informatie betreffende onze samenwerking, de website van Legato of omdat u in het verleden toestemming gegeven heeft om e-mails van ons te ontvangen en indien u deze e-mails niet meer zou willen ontvangen, kan u zich uitschrijven door een verzoek daartoe te richten aan info@legato-advocaten.be. Indien u geen e-mails meer wenst te ontvangen die noodzakelijk zijn in het kader van onze samenwerking of een opdracht die u aan Legato heeft verleend, impliceert dit de beëindiging van deze samenwerking en/of opdracht.

Privacy Policy

1. Scope of application

 • This privacy policy must be read, understood and applied in conjunction with our legal notice and is therefore an integral part of it.


2. Cookies

 •  Cookies are small text files that a website stores on your computer or mobile device when you visit that web page. They ensure the functioning of a website and collect information about the way you and others visit our website.

 

 • Our Websites use cookies for the purpose of improving and simplifying your use of the Websites and to collect statistical data relating to the use of a Website. This allows us to analyze the traffic of our domain and to improve the Legato website. Cookies are never used by us for advertising purposes. The cookies used by our Websites are identified below.

 • Cookies that expire after a session:

  • a hs cookie for security purposes

  • a sessionID cookie (PHPSESSID) is used to keep track of whether a session is still active, and a language preference cookie (frontend_language) is used to store your choice of language.

 

 • Cookies that remain installed on your computer or mobile device:

  • An svSession cookie used to identify unique visits and to track time spent on the website;

  • an XSRF-TEXT cookie and TSxxxxxxxxxx cookies (where x is replaced by any series of numbers and letters), both for security purposes;

  • a _ga cookie, a Google Analytics cookie which expires after 2 years and which is used to distinguish users when collecting information about the following page visits;

  • a _gid cookie, a Google Analytics cookie that expires after 24 hours and which is used to distinguish users;

  • a _gat cookie, a Google Analytics cookie that expires after 10 minutes and which is used to monitor the search speed towards the Google Analytics servers;

  •  a _utma cookie, a Google Analytics cookie that expires after two years and which is used to distinguish users and sessions and thus generates statistics on website traffic;

  • a _utmt cookie, a Google Analytics cookie that expires after 10 minutes and is used to process user requests and thus generates statistics on website traffic;

  • a _utmb cookie, a Google Analytics cookie that expires after 30 minutes and is used to determine new sessions and visits and thus generates statistics on website traffic;

  • a _utmz cookie, a Google Analytics cookie that expires after six months and is used to record the traffic source or campaign so that it can be explained how the user came to the website;

  • a _utmv cookie, a Google Analytics cookie that expires after 2 years and is used to store variable data adjusted at visitor level in order to generate statistics on website traffic.

 • It is not possible for Legato to personally identify a user by means of these cookies on our Websites because no personal information or data is kept.

 

 • The use of the Google Analytics cookies and the SvSession cookie, described above, requires your personal consent. You can grant this consent by pressing the "Yes, I accept" button on the cookie banner that appears on the Website. If you do not agree to the use of these cookies, press the "No, I do not accept" button and you will be taken to this page. You can then delete the cookies. Depending on your web browser, you will find the instructions for this via one of the following links:


3. Your personal data when visiting and using our website

 • By visiting the Website and consenting to the application of cookies, you consent to the processing of your personal data by Legato. Legato emphasises that all information collected via cookies is anonymous and cannot be used to identify you personally.

 • Personal information that identifies you personally may only be collected through the Website if you contact us via the contact form. Using the contact form implies the acceptance that your personal data will be collected, processed and stored by Legato. In that case, the information collected and processed is limited to your surname, first name, company name, e-mail address, telephone number and any information contained in the message you send us.

 • Personal data will never be passed on by Legato to third parties, without prejudice to Legato's obligations under mandatory legislation, including legislation to combat money laundering and the financing of terrorism.

 • Legato processes your personal data in accordance with the applicable data protection regulations, including the General Data Protection Regulation EU 2016/679 of 27 April 2016.

 • Legato will only use your personal data for purposes that you have consented to. If you use the contact form, you agree that we will contact you in connection with your message.

 • In accordance with the legislation on the protection of personal data, you have the right to access your personal data. Incorrect data will be corrected on first request. You can address a question to Legato (info@legato-advocaten.be). Since Legato processes your data on the basis of your consent, you have the right to have certain data deleted, to limit the processing of certain data, to object to certain processing operations, to obtain your personal data or to transfer them to a new processing manager. Such requests will be processed within a period of 15 days, subject to proof of your identity.

 • If you have any questions, complaints or comments regarding our privacy policy, the use of our cookies or the processing of your personal data by Legato, you can contact us by e-mail (info@legato-advocaten.be) or the Belgian Data Protection Authority (Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSELS).

 • If you receive e-mails from Legato to inform you about important information concerning our cooperation, the website of Legato or because you have given permission in the past to receive e-mails from us and if you no longer wish to receive these e-mails, you can unsubscribe by sending a request to info@legato-advocaten.be. If you no longer wish to receive e-mails that are necessary in the context of our cooperation or an assignment that you have given to Legato, this implies the termination of this cooperation and/or assignment.

CONTACTEER MIJ
Contactformulier

Lorenz Verpoorten

Advocaat

Tel.:

+32 (0)477 76 98 42

 

E-mail:

info@lorenzverpoorten.be

lorenz@legato-advocaten.be

Web:

www.lorenzverpoorten.be

 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon

© 2021 Lorenz Verpoorten

Ernest Claesstraat 2 | 3510 Hasselt